Dörediji hakda

Dörediji hakda

Elmydama köwüşi gowy görýär we ähli aýallaryň özüne laýyk gelýän we has güýç berýän beýik ökjeli geýip biljekdigine umyt edýär.1998-nji ýylda garaşsyz aýakgap dizaýn markasyny esaslandyrdy, esasanam häzirki zaman aýal aýakgaplaryny amatly we moda ýasamagy öwrenmäge gönükdirildi.We tertip-düzgüni bozmaga synanyşýarlar.Aýal-gyzlary beýik ökjeli geýmek indi kyn iş däl.Öwrenilmedik beýik ökjeli geýip, nirä barjakdygyna bar.

gfdxfg
custom (5)

Şeýle-de bolsa, köp ýyllyk içki geýim tejribesi aýal-gyzlaryň gündelik işini bozmak islegini döretdi, hatda her bir aýalyň özüne mahsus içki eşiklerine mynasypdygyna düşünmek üçin "Özüňe niýetlenen" düşünjesini hem pikir etdi.Güýçli, jynsy, özüne çekiji, aýal-gyzlaryň gözelliginiň ýene bir beýany.
Jynsy gatnaşyk etmek diňe bir başgalaryň göwnünden turmak däl, eýsem erkinlik hakda-da hemişe ynanýardy.Şeýlelik bilen 2004-nji ýylda öz markasyny döretmäge başladyk we bu ýol bilen berk jogapkärçilik, götermek we uzak gitmek, ilki bilen müşderini görmek we müşderileriň isleglerini yzygiderli diňlemek we kanagatlandyrmak jogapkärçiligi bolar.Bu marka onuň ýolbaşçylygynda 17 ýyl geçdi.

Üznüksiz gözleglerden we synaglardan soň, “Sexy Lingerie”, “Sport eşikleri” we “Seamless Bra & Brief Sets” ýaly aşakdaky görnüşlerde müşderileriň ykrar etmegine we öwgüsine eýe boldy.Onuň pikiriçe, her bir aýal, ýaşyna, kärine we keşbine garamazdan, öz içki eşiklerine mynasyp.

custom (6)
custom (3)

Xinzi Rain, gaty amatly geýim tejribesi we moda dizaýny sebäpli uly üstünlik gazandy.Onuň abraýy hem ýaýrap başlady we köp garaşsyz aýallar tarapyndan däli söýülýär.

Iň soňky arzuw, Xinzi Yu-dan içki eşiklerini geýen her bir zenana güýç getirmek, öz güýjüni yzygiderli döwmek we üýtgetmek, arzuwlaryny bu güýç bilen amala aşyrmak we esassyz we romantik taýdan öňe gitmek ...