Hekaýamyz

insuring-img-1

Xinzi Rainagyş we Toparyň tanyşdyrylyşy

Xinzi Rainagyşda, dizaýnerlerimiziň hemmesi jadygöýligi düşündirýän, her bir şekil nyşanyny gowy düşündirýän we kagyz ýüzüne ruhy energiýa sanjym edýän we olary hakykata öwürjek bolýan ýaly ajaýyp barlyklary ösdürmek üçin birnäçe gezek gözlediler.

Biz işleýäris

Owadan barlyklar

Çeper eser

nei (2)

Xinzi Rainagyşda, oňat dizaýn edilen braçkanyň hemmesi stakandan has köp sungat eseri.

Hünärmen

nei (1)

“Xinzi Rain” adaty elementiniň her bölegi, dizaýndan başlap, tikinçilige çenli dürli materiallary we hünär maşynlaryny ulanyp, köp sanly el bilen işlemegi talap edýär.

Örän nepis

nei (3)

Käbir ýokary derejeli ýa-da çylşyrymly brazalar diňe tikin üçin köp wagt sarp edýär.Tabak ýasamak ýa-da tikmek bolsun, ussatlyk gaty nepis.

Xinzi Rain, size degişli gözelligi kesgitleýär, gözelligi söýýän her bir aýalyň pikirlerine we talaplaryna düşünýär

utyjgf

Her bir tikin ädimi gaty takyk usullary talap edýär.“Xinzi Rain” -iň ýokary kesgitli içki eşikleriniň her bir böleginiň aňyrsynda her bir ussanyň işi bar.

bvuyt

Iňňe we sapak hatda ömürlik senetdir.Hünärmenler içki eşikleri tikmegiň iň ýokary endiklerini dowam etdirýärler, markanyň yzygiderli stiline eýerýärler we şaý-sepler ýaly ýokary derejeli içki eşikleri tikýärler.

gfduy

Sungatynyň düýp manysyna düşünýär we ony beýan edýär we romantik taýdan öňe gitmek üçin bu güýç bilen Xinzi Rainagyşyň içki eşigini geýen her bir zenana güýç getirýär, öz güýjümi üýtgedýär.

Toparymyz

4

Taslama direktory

Önümçilik kuwwatymyz: Xinzi Rain Co., Ltd. ençeme ýyllap zenan brazalaryna we satuwlaryna ünsi jemledi

topar we önümçilik topary bir ýerde, önümçilik tertibi, işleýşi,

we effektler suratlary ulanyp, wideo ýazga alyň ýa-da onlaýn wideo söhbetdeşligini ýazyp, müşderilere iberip bilersiňiz,

müşderiler sargytlaryň gidişine wagtynda düşünip bilerler.

Dizaýn ukybymyz: Aýal-gyzlaryň aşagyndaky hünärmen öndüriji.Güýçli dizaýn toparymyz we ösüş tehnologiýasyny nusga alýarys.ODM we ODM hyzmatlaryny berip bileris.Siziň talaplaryňyza görä ýöriteleşdirilen fitnes eşikleri bilen üpjün edip bileris.Müşderilerimize her aý ýa-da aýlawda täze önümleri maslahat bereris.

3