Halkara içki eşikleri özleşdirmek hyzmatlary you size laýyk ölçeg dizaýn edýär

Isleýän zadyňyzy almak hakda.Dogry laýyk.Dogry mata.Dogry jikme-jiklikler.Dogry stil.Şahsy şekil geňeşçilerimiz, matalar hökmünde hem bilýärler, 2000-den gowrak adaty matalary saýlamaga kömek edýär.Yourhli talaplaryňyza kömek edip bileris.

news (2)

news (5)

Aýal-gyzlaryň içki eşikleri üçin dizaýn, önümçilik hyzmatlary, içki eşikleriň ululygy, berk dizaýn we önümçilik bilen üpjün edýäris;Içki eşikleri aýratynlaşdyrmak hyzmatlaryny bermek üçin içki eşikleriň hiline berk gözegçilik ediň.Sinzi ýagyşy, näçeräk meşguldygyňyza düşünýär.Ofisiňizde ýa-da öýüňizde bolsun, islegleriňize görä meýilnamaňyza ýykgyn edýäris.Wagt iň ajaýyp zat - we size hödürleýän zadymyz.
2004-nji ýylda esaslandyrylan Xinzi Rain Apparel Co., LTDEsaslandyryjy, kompaniýanyň meýilnamalaşdyrylyşyna esaslanyp, içerki 30-a golaý welaýaty we häkimligi öz içine alýan ýüzlerçe marka dükanlaryny, dükanlaryny, şahamçalaryny we agentliklerini döretdi.Esasan Bra we gysga toplumlar, içki eşikler, sport eşikleri we goşmaça ölçegli bra we balak.
Zawodymyz 8000 inedördül metr meýdany, 20-den gowrak önümçilik liniýasyny öz içine alýar we Guangdongda şahamçalar gurýar, Ösüş, Dizaýn, Önümçilik, Satyş toparlarynyň biri hökmünde döredilýär.Marka süýüminde pagta, ýüpek we atlas we beýleki deri üçin amatly materiallary takyk ulanmak, döredijiligiň ýylylygy, iňňe we ýüplükde birek-biregi tanamak üçin.

Brazlarymyz we içki geýimlerimiz, mata, stil we nagyşlary gowy bilýän şkaf we şekil geňeşçileri.Müşderiňiz üçin meýilleşdirýäris, utgaşdyrýarys we hyzmat edýäris, şonuň üçin olar islendik ýagdaýa ajaýyp geýinýärler.

Hususy hyzmat barada maslahatlaşmak üçin: OEM / ODM, dizaýn hyzmaty, nusga ýasamak, MOQ, köpçülikleýin önümçilik, gowşuryş wagty, iberiş wagty, tölegiňize kepillik, zawodymyz, halkymyz, önümlerimiz we ş.m., bize E-ni ibermek üçin arkaýyn boluň -mail iberiň, msgiňizi goýuň, whatsapp belgisini goşuň ýa-da bize jaň ediň, hoş geldiňiz!


Iş wagty: 27-2021-nji iýul