Customörite aýal-gyzlaryň içki geýim dizaýn hyzmatlarynda täze täzelik

Amatsyz, göwünsiz bra üçin ömri gaty gysga!

Döredijimiz: Elmydama köwüşi gowy görýär we ähli aýallaryň aýaklaryna laýyk gelýän beýik ökjeli geýip, olara has güýç berjekdigine umyt edýär.1998-nji ýylda garaşsyz aýakgap dizaýn markasyny esaslandyran, häzirki zaman aýal aýakgaplaryny amatly we moda edip ýasamagy öwrenmäge ünsi jemledi.Gurultaýy bozdy we täzeden kesgitledi.Aýal-gyzlary beýik ökjeli geýmek indi kyn iş däl.Baglanmadyk beýik ökjeli geýip, düýşleriňizde jennete gidiň.

Şeýle-de bolsa, aýal-gyzlaryň köp ýyllyk tejribe geýip, içki eşiklerden aýrylmagyny isleýär.Hatda, her bir aýalyň özboluşly içki eşiklerine mynasypdygyna düşünmek üçin "Her kimiň dizaýn edilen içki eşigi bar" düşünjesi barada-da pikir edipdi.

gfduy (2)

gfduy (1)

Zenanlara güýçli, seksi we özüne çekiji zatlary görkezmegiň bir usuly.Seksiniň beýlekileriň göwnünden turmak däl-de, erkinligiň başga bir beýanydygyna ynanýar.2004-nji ýylda içki eşik markasyny döredip başlady.
Onda üýtgewsiz jogapkärçilik, agyr agram götermek, ilki bilen müşderini görmek we her bir müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak jogapkärçiligi bar.
Ol: dizaýn etmegi we tikmegi hemişe gowy görýäris, hakykatdanam bir kynçylygy gowy görýäris, hakykatdanam oňaýly bra geýip bilýäris, bu hem ajaýyp görünýär.Iň gowy tarapy, gyzlaryň düýbünden ajaýyp görünmegidir!

gündelik adamlar gündelik braslarda.amatly braslar, Siluetler has ýumşakdy, egriler egri we çyzgylar çyzgydan çykdy!10 ýyldan gowrak wagt bäri işleýäris we bu hakda iň halanýan bölümimiz, müşderilerimize berip biljek ynamymyzdyr.Amerikalylardan uzakdaky we gapdalyndaky ýakyn adamlar özlerine amatly, jynsy, ölçegli, simleri hiç wagt sokma, adaty bra üçin geldiler.


Iş wagty: 27-2021-nji iýul