Lomaý 2021 fitnes we yzygiderli sport ýoga bra

Gysga düşündiriş:

2021 zenan ýokary täsirli fitnes ýoga bra, pyrtykal gülgüne arka sport ýoga bra
Aýratynlyk :
Dem alýan, Durnukly, Tersine, Goşmaça Ölçeg, SÖICGI GURAMAK, Bakteriýa garşy, UV garşy, statik, ter ýuwmak, dört taraplaýyn uzalma, ys garşy, dem alýan, dowamly, goşmaça ululyk, QUICK GURY, Anti-Statik
Material: Neýlon / Poliester / Spandex
Haryt görnüşi: bra
Gaplamak:
OEM gaplamasyny kabul ediň
Logotip: aýallar bra logo nyşany we spors bra logo adaty kabul edildi, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris
Professional Bra öndürmek Xinzi Rain size tejribeli bra brauzer hyzmatyny hödürleýär : Aýal-gyzlar üçin içki eşikler, aýallar bra lomaý, şeýle hem bra bölek satuwy, ýokary hilli içki eşikler.goşmaça ululykdaky bra, seksi içki eşikler, bökdençsiz içki eşikler, sport brauzeri, ýokaryk basmak, ýüzmek kostýumlaryna üns berýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

H3b3a4096ed104db6944e69c78966843eh
H558c0311739844ffad15f422803e2a7f0

2021 fitnes ýoga bra, bökdençsiz üstler, arka sport sport ýoga bra
Custörite aýal-gyzlar üçin bra, lomaý aýallar bra, şeýle hem bölekleýin aýal bra, biz ýokary hilli içki eşikler boýunça hyzmat edýäris. mayo.
Paýzli pagta materialy, Elegant we ýokary derejeli, Softumşak we rahatAssuwdan soň, içki eşiklerimiz solmaz we deformasiýa bolmaz, maksadymyza ýetmek : çydamly, owadan, amatly.

Hdf6a79b7c1f344b3be67ce6da93ac810m

Göwreli bolsaňyz, ene süýdi bilen emdirýän bolsaňyz, horlanjak bolsaňyz ýa-da soňky döş operasiýasyndan gutulsaňyz, öndürilen ölçegli brazalary maslahat bermeris.Esasan, göwüsleriňiziň ululygy ýa-da görnüşi üýtgän mahaly islendik wagt.Birinjiden, adaty braslar adatça birnäçe hepde gerek bolýar.Ölçegleriňiz gelýänçä üýtgese, ajaýyp laýyklyga garaşyp bilmersiňiz.

Näme isleýändigiňizi we nädip halaýandygyňyzy bilýärsiňiz.Bizem şeýdýäris, şonuň üçin her gezek içki eşik satyn almak üçin iň oňat tejribe almaga taýyn boluň.Özüňizi özüne çekiji içki eşik stilleri, suwa düşülýän eşikler, goşmaça ululyk, seksi eşikler we Hallowin eşikleri bilen ulanyň, sebäbi özüňizi gowy duýsaňyz, her kim söýgini duýýar.
Önümçilik kuwwaty: “Xinzi Rain Co., Ltd.” birnäçe ýyl bäri zenan brazalaryna ünsi jemleýär we satuw topary we önümçilik topary bir ýerde ýerleşýär, şonuň üçin önümçilik tertibi, işleýşi we täsiri suratlary ulanyp has wagtynda bolup biler, Wideo ýa-da onlaýn wideo söhbetdeşligini ýazga alyň we müşderileriň sargytlarynyň gidişine wagtynda düşünmegi üçin müşderilere iberiň.

He4b1cbccd31d4d47a1a665c08d51ce13e
Hfdf8f333302b4acc818d14d33ad7e8883

Dizaýn ukyby: Aýal-gyzlaryň aşagyndaky hünärmen öndüriji.Güýçli dizaýn toparymyz we ösüş tehnologiýasyny nusga alýarys.ODM we ODM hyzmatlaryny berip bileris.Siziň talaplaryňyza görä ýöriteleşdirilen fitnes eşikleri bilen üpjün edip bileris.Müşderilerimize her aý ýa-da aýlawda täze önümleri maslahat bereris.

Hytaý zawody aýal-gyzlara ýörite hyzmat berýär: aýal-gyzlaryň içki geýimleri, size msg ýa-da e-poçta iberiň.


HYZMATDAŞ HYZMAT

Hususy hyzmatlar we çözgütler.

 • 内衣定制展示1000
 • OEM we ODM HYZMATY

  “XinziRain” aýal-gyzlaryň içki geýimlerine ünsi jemleýär: bra we gysga toplumlar, seksi içki eşikler, mayo we suwa düşülýän eşikler, sport bra we ýoga bra.

  Lomaý aýallar lingere, içki eşikleri özleşdirmek hyzmatyny hem hödürleýärler,

  Swimsuits: dizaýnerler bikini toplumy, seksi bikini, aýallar bikini, serfing bikini, aýallar suwa düşülýän eşikler

  OEM / ODM hyzmaty, mugt nusga, çalt eltip bermek, müşderilere bir gezeklik “Moda geýimi” bilen üpjün etmek üçin.Dizaýn etmek we ýasamak üçin, bize gözleg / e-poçta ibermek, msgiňizi goýmak, whatsapp belgisini goşmak ýa-da bize jaň etmek üçin arkaýyn boluň, hoş geldiňiz!


 • Öňki:
 • Indiki: