customörite sport braçkasy, iň ýokary dem alyp bolýan ýoga sport bra

Gysga düşündiriş:

adaty sport brauzeri, adaty uzaldylan arka tarapdan dem alyp bolýan ýoga sport brauzeri, diňe ýokary hilli sport brauzeri, bu dizaýn aýratynlygy: Dem alýan, Durnukly, Tersine, Goşmaça Ölçeg, QUICK GUR…
Ululygy we materialy barada has köp bilmek isleýärsiňizmi?pls bize msg ýa-da e-poçta iberiň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Özüňiziň “Sport Bra” we stilde maşk ediň!
Her bir zenan türgen, oýun wagtynda rahat bolmak üçin ýörite sport brazalaryna mätäç.Customörite woleýbol sport brazalarymyz gözegçilik üçin gysyşy ulanýarlar, içki gatlak bolsa sowuk we gurak bolmak üçin çyglylyk poliester bilen örtülendir.Gaýyşlar hereket we laýyklyk erkinligini ýokarlandyrmak üçin döredildi.
Aýal-gyzlar üçin ýörite sport brauzerimiz, ortaça esasy sport brazalaryňyzdan azajyk üýtgeşik bir zat gözleýän bolsaňyz ajaýyp.Başga bir ýerde görmeýän şahsylaşdyrylan sport brauzerini döretmek üçin tekst we dizaýn goşup, ony özüňiz edip bilersiňiz

yoga bra 406 (1)

yoga bra 406 (2)

yoga bra 406 (3)

sports bra 11 (5)

Bu adaty sport brazalary, işleýän wagtyňyz ahyrky goldaw we rahatlyk bermek üçin kesilýär.Näme üçin toparyňyz, ýoga ýa-da ylgaýan toparyňyz üçin öz sport braňyzy dizaýn etmeli däl!Uzyn görnüşe laýyk gelýän we ýaryş görnüşi dürli ýaşdaky aýal-gyzlarda ajaýyp görünýär.
Sport brauzerini çap etmek hiç haçan beýle aňsat we ýönekeý bolmandy.Onlaýn dizaýnerimizi ulanyp, şu gün birnäçe minutda öz çap edilen sport braňyzy dörediň.

Customöriteleşdirilen sport brazalarymyz gutujyga degmese, beýleki sport eşiklerimizi şu ýerden gözläň
Aýallaryň 85% -i özüne laýyk gelýän bras geýmeýärler.Diňe adaty ýasalan bürünçler, her bir zenana mynasyp bolan iň jynsy görnüşi we göwnejaý göwresini berip biler.

sports bra 11 (6)

sports bra 11 (7)

“XinziRain” adaty braslary bilen şahsy ölçegleriňize laýyk gelýän özboluşly dizaýner elementlerini alarsyňyz - goşmaça töleg ýok!Dizaýn üýtgeşmelerini getirmek isleseňiz - bu hem mümkin, adaty sargyt üçin bize e-poçta ýazyň.

Hytaý zawody aýal-gyzlara bra hyzmat edýär: aýallar bra fabrigi omörite aýallar bra.


HYZMATDAŞ HYZMAT

Hususy hyzmatlar we çözgütler.

 • 内衣定制展示1000
 • OEM we ODM HYZMATY

  “XinziRain” aýal-gyzlaryň içki geýimlerine ünsi jemleýär: bra we gysga toplumlar, seksi içki eşikler, mayo we suwa düşülýän eşikler, sport bra we ýoga bra.

  Lomaý aýallar lingere, içki eşikleri özleşdirmek hyzmatyny hem hödürleýärler,

  Swimsuits: dizaýnerler bikini toplumy, seksi bikini, aýallar bikini, serfing bikini, aýallar suwa düşülýän eşikler

  OEM / ODM hyzmaty, mugt nusga, çalt eltip bermek, müşderilere bir gezeklik “Moda geýimi” bilen üpjün etmek üçin.Dizaýn etmek we ýasamak üçin, bize gözleg / e-poçta ibermek, msgiňizi goýmak, whatsapp belgisini goşmak ýa-da bize jaň etmek üçin arkaýyn boluň, hoş geldiňiz!


 • Öňki:
 • Indiki: