adaty ýoga bra trikota ogaoga çalt gury zolakly bra

Gysga düşündiriş:

ýöriteleşdirilen sport brauzeri, bazaryňyz üçin aýallar üçin ýörite zolakly şortikli kostýum, diňe ýokary hilli sport brauzeri, bu dizaýn aýratynlygy: Dem alýan, Durnukly, Tersine, Goşmaça Ölçeg, SÖICGI GURMAK…
Ululygy we materialy barada has köp bilmek isleýärsiňizmi?pls bize msg ýa-da e-poçta iberiň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Her bir zenan türgen, oýun wagtynda rahat bolmak üçin ýörite sport brazalaryna mätäç.Customörite woleýbol sport brazalarymyz gözegçilik üçin gysyşy ulanýarlar, içki gatlak bolsa sowuk we gurak bolmak üçin çyglylyk poliester bilen örtülendir.Gaýyşlar hereket we laýyklyk erkinligini ýokarlandyrmak üçin döredildi.

yoga bra 406 (1)

yoga bra 406 (2)

yoga bra 406 (3)

yoga bra 406 (4)

ACERDE GEL., N, KÖP KÖPGÜNLIK ORA-DA FAL .YŞMAK --- Derrew ýarylmak, dolmak, götermek we şekillendirmek.Köýnegiňizde ýa-da ýakymly eşigiňizde büstüňize birneme goşant goşup, özüňizi rahat duýuň. Hawa, bu görnüşli sport brauzeri gerek

Halaýan eşikleriňizi geýip, döşüňizi has gödek we şekilli görkezmek üçin.
“Sweet Romance” toplumy bilen tanyşyň.Bu “delicatesports brastyle” flirt we romantik aýratynlyklarynyň ady bilen atlandyryldy.Egninde ajaýyp çişiriliş jikme-jiklikleri we hemişe göwün açýan “Sweet Romance” toplumy sizi rahat hudaý ýaly duýar.

Aýallaryň 85% -i özüne laýyk gelýän bras geýmeýärler.Diňe adaty ýasalan bürünçler, her bir zenana mynasyp bolan iň jynsy görnüşi we göwnejaý göwresini berip biler.“XinziRain” adaty braslary bilen şahsy ölçegleriňize laýyk gelýän özboluşly dizaýner elementlerini alarsyňyz - goşmaça töleg ýok!Dizaýn üýtgeşmelerini getirmek isleseňiz - bu hem mümkin, adaty sargyt üçin bize e-poçta ýazyň.

yoga bra 406 (5)

yoga bra 406 (6)

Dogry laýyklyk indi mesele däl.“XinziRain” ýöriteleşdirilen bra dizaýnlary bilen, adaty brazalara sargyt etmek, onlaýn zatlary satyn almak ýaly aňsat.Müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin köp işleýäris we her gün diýen ýaly iň gowy synlary alýarys.Biziň brazalarymyzy onlaýn zakaz eden we iň oňat hilli, dizaýn we laýyklykdan lezzet alýan müňlerçe bagtly aýallara goşulyň.

Hytaý zawody aýal-gyzlara bra hyzmat edýär: aýallar bra fabrigi omörite aýallar bra.


HYZMATDAŞ HYZMAT

Hususy hyzmatlar we çözgütler.

 • 内衣定制展示1000
 • OEM we ODM HYZMATY

  “XinziRain” aýal-gyzlaryň içki geýimlerine ünsi jemleýär: bra we gysga toplumlar, seksi içki eşikler, mayo we suwa düşülýän eşikler, sport bra we ýoga bra.

  Lomaý aýallar lingere, içki eşikleri özleşdirmek hyzmatyny hem hödürleýärler,

  Swimsuits: dizaýnerler bikini toplumy, seksi bikini, aýallar bikini, serfing bikini, aýallar suwa düşülýän eşikler

  OEM / ODM hyzmaty, mugt nusga, çalt eltip bermek, müşderilere bir gezeklik “Moda geýimi” bilen üpjün etmek üçin.Dizaýn etmek we ýasamak üçin, bize gözleg / e-poçta ibermek, msgiňizi goýmak, whatsapp belgisini goşmak ýa-da bize jaň etmek üçin arkaýyn boluň, hoş geldiňiz!


 • Öňki:
 • Indiki: