Lomaý gyzgyn satuw adaty rahatlyk ýumşak gülgüne ýelek pad ýakymly sport ýokary fitnes bökdençsiz ýokary derejeli fitnes

Gysga düşündiriş:

Customönekeý sport ýumşak lomaý lomaý satuw
Aýratynlyk :
Material: SPANDEX
Önümiň ady: Simsiz aýallar sport bra
Funksiýa: Sagdyn, amatly, dem alýan
Ölçegi: M, L, XL
Dizaýn: OEM ODM
Logotip: aýallar bra logo nyşany we sport bra logo nyşany adaty kabul edildi, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Professional Bra öndürmek Xinzi Rain size tejribeli bra brauzer hyzmatyny hödürleýär : Aýal-gyzlar üçin içki eşikler, aýallar bra lomaý, şeýle hem bra bölek satuwy, ýokary hilli içki eşikler.goşmaça ölçegli bra, seksi içki eşikler, bökdençsiz içki eşikler, sport brauzeri, ýokaryk basmak, ýüzmek kostýumlaryna üns berýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Lomaý satuwda adaty rahatlyk ýumşak sport bra “Yoga Bra”

Aýal-gyzlar tarapyndan eýeçilik edilýän we dolandyrylýan adaty brazalarymyz elden başlap, her gün laýyk, tekiz we işlemek üçin ýasalýar.Sizhli ululyklar we ýagdaýlar garşylanýar.
HER GÜN ULANMAK ÜÇIN PERFECT --- Yzky köýnek, mayo, bikini top, monokini, toý köýnegi, doly köýnek we ş.m. ýaly moda eşikler üçin ajaýyp.

Lomaý satuw braslary we lomaý seksi eşikler

Custörite aýal-gyzlar üçin bra, lomaý aýallar bra, şeýle hem bölekleýin aýal bra, biz ýokary hilli içki eşikler boýunça hyzmat edýäris. mayo.

BANNER1-1200

Zenan bra satyjy hökmünde, bazaryňyzy islän dogry brazalar bilen üpjün edip bileris, bazar aýal-gyzlaryň brauzerini sazlap bileris, dizaýnyňyzy ýa-da suratyňyzy ibereris, ýokary elde ýasalan iş bilen size lomaý bahany satyp bileris.
Köplenç halatda ýasalan brazalar adatylardan has gymmat.Maýa goýumlaryňyzyň geýip boljak we uzak wagtlap söýüp bilýän braňyzyň döremegini isleýärsiňiz!Bedeniňiz üçin şahsylaşdyrylan tikin nagşyny taýýarlamak üçin birine baýrak tölärsiňiz.Mundan başga-da, markanyň adaty ölçeg çäginden daşardaky suwasty enjamlar ýaly bir gezeklik komponentleri sargyt etmeli bolup bilerler.

内衣定制素材logo

Köpçülikleýin bazar içki geýimini geýenlerinde aýal-gyzlaryň hemmesine göwrelilik meselesi degişlidir.Bu olaryň ýalňyşlygy däl.Tekstden daşarda öndüriji gowy hilli bras ýasasa-da, henizem bir mesele galdy - bedeniňiz üýtgeşik.Aýal-gyzlar üçin rahat braslar gaty möhümdir, sebäbi köplenç günüň dowamynda sizi gujaklaýar.“XinziRain” bra dizaýnlary bolsa size iň oňat brazalary hödürlemegi maksat edinýär.


HYZMATDAŞ HYZMAT

Hususy hyzmatlar we çözgütler.

 • 内衣定制展示1000
 • OEM we ODM HYZMATY

  “XinziRain” aýal-gyzlaryň içki geýimlerine ünsi jemleýär: bra we gysga toplumlar, seksi içki eşikler, mayo we suwa düşülýän eşikler, sport bra we ýoga bra.

  Lomaý aýallar lingere, içki eşikleri özleşdirmek hyzmatyny hem hödürleýärler,

  Swimsuits: dizaýnerler bikini toplumy, seksi bikini, aýallar bikini, serfing bikini, aýallar suwa düşülýän eşikler

  OEM / ODM hyzmaty, mugt nusga, çalt eltip bermek, müşderilere bir gezeklik “Moda geýimi” bilen üpjün etmek üçin.Dizaýn etmek we ýasamak üçin, bize gözleg / e-poçta ibermek, msgiňizi goýmak, whatsapp belgisini goşmak ýa-da bize jaň etmek üçin arkaýyn boluň, hoş geldiňiz! • Öňki:
 • Indiki: