Lomaý zenan Fitness iki bölek sport maşk şetdaly düwme aýakly ýoga balak toplumy

Gysga düşündiriş:

Lomaý zenan Fitness iki bölek sport maşk şetdaly düwme aýakly ýoga balak toplumy
Aýratynlyk :
95% Pagta / 5% Spandex
Tehnika: Düz boýagly
Aýratynlygy: Bakteriýa garşy, statiklere garşy, dem alýan, dem alýan , Durnukly, SÖICGI GURAMASY
Gelip çykan ýeri: Hytaý, Siçuan
Markanyň ady: XinZi ýagyşy

Dizaýn: OEM ODM

Logotip: aýallar bra logo nyşany we sport bra logo nyşany adaty kabul edildi, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Professional Bra öndürmek Xinzi Rain size tejribeli bra brauzer hyzmatyny hödürleýär : Aýal-gyzlar üçin içki eşikler, aýallar bra lomaý, şeýle hem bra bölek satuwy, ýokary hilli içki eşikler.goşmaça ululykdaky bra, seksi içki eşikler, bökdençsiz içki eşikler, sport brauzeri, ýokaryk basmak, suwa düşülýän eşiklere üns berýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Lomaý zenan Fitness iki bölek sport maşk şetdaly düwme aýakly ýoga balak toplumy

Lomaý satuw braslary we lomaý seksi eşikler

Custörite aýal-gyzlar üçin bra, lomaý aýallar bra, şeýle hem bölekleýin aýal bra, biz ýokary hilli içki eşikler boýunça hyzmat edýäris. mayo.

BANNER1-1200

Zenan bra satyjy hökmünde, bazaryňyzy islän dogry brazalar bilen üpjün edip bileris, bazar aýal-gyzlaryň brauzerini sazlap bileris, dizaýnyňyzy ýa-da suratyňyzy ibereris, ýokary elde ýasalan iş bilen size lomaý bahany satyp bileris.
Köplenç halatda ýasalan brazalar adatylardan has gymmat.Maýa goýumlaryňyzyň geýip boljak we uzak wagtlap söýüp bilýän braňyzyň döremegini isleýärsiňiz!Bedeniňiz üçin şahsylaşdyrylan tikin nagşyny taýýarlamak üçin birine baýrak tölärsiňiz.Mundan başga-da, markanyň adaty ölçeg çäginden daşardaky suwasty enjamlar ýaly bir gezeklik komponentleri sargyt etmeli bolup bilerler.

内衣定制素材logo

Aýal-gyzlar üçin ýörite sport brauzerimiz, ortaça esasy sport brazalaryňyzdan azajyk üýtgeşik bir zat gözleýän bolsaňyz ajaýyp.Başga bir ýerde görmeýän şahsylaşdyrylan sport brauzerini döretmek üçin tekst we dizaýn goşup, ony özüňiz edip bilersiňiz
Bu adaty sport brazalary, işleýän wagtyňyz ahyrky goldaw we rahatlyk bermek üçin kesilýär.Näme üçin toparyňyz, ýoga ýa-da ylgaýan toparyňyz üçin öz sport braňyzy dizaýn etmeli däl!Uzyn görnüşe laýyk gelýän we ýaryş görnüşi dürli ýaşdaky aýal-gyzlarda ajaýyp görünýär.
Sport brauzerini çap etmek hiç haçan beýle aňsat we ýönekeý bolmandy.Şu gün birnäçe minutda öz çap edilen sport braňyzy dörediň.

800sports

HYZMATDAŞ HYZMAT

Hususy hyzmatlar we çözgütler.

 • 内衣定制展示1000
 • OEM we ODM HYZMATY

  “XinziRain” aýal-gyzlaryň içki geýimlerine ünsi jemleýär: bra we gysga toplumlar, seksi içki eşikler, mayo we suwa düşülýän eşikler, sport bra we ýoga bra.

  Lomaý aýallar lingere, içki eşikleri özleşdirmek hyzmatyny hem hödürleýärler,

  Swimsuits: dizaýnerler bikini toplumy, seksi bikini, aýallar bikini, serfing bikini, aýallar suwa düşülýän eşikler

  OEM / ODM hyzmaty, mugt nusga, çalt eltip bermek, müşderilere bir gezeklik “Moda geýimi” bilen üpjün etmek üçin.Dizaýn etmek we ýasamak üçin, bize gözleg / e-poçta ibermek, msgiňizi goýmak, whatsapp belgisini goşmak ýa-da bize jaň etmek üçin arkaýyn boluň, hoş geldiňiz! • Öňki:
 • Indiki: